بایگانی برچسب ها: موفقیت

تلاش کردن به اندازه ایمان داشتن برای موفقیت مهم است.

تلاش کردن به اندازه ایمان داشتن برای موفقیت مهم است.

زمانی در کاری موفق خواهید شد که بتوانید پایه و اساسی علمی برای آن شالوده ریزی کنید.در این مطلب از مجله برفانک برایتان می گوییم که چقدر تلاش کردن و ایمان به موفقیت برای موفق شدن در یک کار مهم است.   فی المثل برای بدست آوردن آب به ئیدروژن و اکسیژن به نسبت معلوم و مشخص نیاز خواهید داشت و یا یک اتم اکسیژن و یک اتم کربن مونوکسید کربن گازی سمی میدهد   ولی اگر یک اتم دیگر به اکسیژن آن اضافه کنید دی اکسیدکربن با گاز بی خطر خواهید داشت ...

ادامه مطلب