Tag Archives: نیازهای عاطفی

تامین نیاز های عاطفی و درخواست از دیگران

تامین نیاز

راه صحیح تامین نیاز این است که از روی آنها پرده برداریم، اقرارشان کنیم و در صورت امکان برآورده شان سازیم. در غیر این صورت آنها به صورت عقده های دردآلود روزبه روز رشد کرده و در زمینه های مختلف زندگی ما به صورتهای مختلف تظاهر می کنند. هر رفتار ناهنجاری ممکن است تظاهری از …

Read More »