Tag Archives: زنان لجباز

همسران لجباز زندگی زناشویی خود را نابود میکنند

همسران لجباز

بعضی از شوهران لجاجت و یکدندگی را به حد کودکان لوس و ننر میرسانند و در اداره زندگی خانواده جز افکار سیاه و منفی و مخرب به سر راه نمی دهند. اگر مردی کینه زنش را به دل بگیرد و یا در خفا و آشکار به عناد و دشمنی برخیزد به یقین رفتاری شرافتمندانه و …

Read More »