بایگانی برچسب ها: خودکارامدی

خودکارآمدی چیست و انسان خودکارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

خودکارآمدی چیست و انسان خودکارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

مفهوم خودکارآمدی بر تحقیق مدون طولانی و نظریه پردازی راجع به اهمیت انتظارهای مردم مبنی بر این که آنان می توانند با موقعیت های سخت کنار آیند، مبتنی است. بیشتر دانش ما راجع به فرایند و رشد خود کارآمدی از پژوهش آلبرت باندورا برمی آید. خود کارآمدی تأثیر مهمی بر شناخت ها، انگیزش و حالت شخصی دارد.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد خودکارآمدی چیست و انسان خودکارآمد چه ویژگی هایی دارد، بیشتر توضیح خواهیم داد.  شناخت ها: خودکارآیی به اف...

ادامه مطلب