Tag Archives: بیماری های عفونی مادر

عقب ماندگی ذهنی و علل ایجاد آن

عقب ماندگی ذهنی

نابهنجاری کروموزومی یکی از عواملی است که با عقب ماندگی ذهنی ارتباط دارد، و علت سه تایی بودن کروموزوم شماره ۲۱ است، یعنی داشتن یک نسخه اضافی از کروموزوم شماره ۲۱ (یعنی، سه کروموزوم به جای ۲ تا). به این وضعیت نشانگان داون هم گفته می شود. برآوردهای مربوط به شیوع نشانگان داون حکایت از …

Read More »