Tag Archives: بد غذایی و مشکل کبد

سنگ کیسه صفرا چگونه بوجود میاید؟

سنگ کیسه صفرا

در لبهٔ تحتانی کبد کیسهٔ کوچکی به نام کیسهٔ صفرا وجود دارد که برای ذخیره کردن صفرا (در مواقعی که مورد نیاز کبد نیست) به کار میرود.در این مطلب از مجله برفانک برایتان راجع به سنگ کیسه صفرا می گوییم. علت ایجا سنگ کیسه صفرا     در مواقعی که حالت صفراوی عمومی توأم با کار …

Read More »