Tag Archives: عفو کردن

بخشش برای سلامتی بدن مهم است

بخشش

دیگران را مورد عفو قرار دادن، سلامتی به جسم و روح بخشیدن است. شما باید کسانی را که به شما بدی کرده اند ببخشید و از تقصیرشان در گذرید تا به آرامش و خوشی دسترسی پیدا کنید. بر خطاهای خود چشم بپوشید و برای آنها اهمیت زیادی قائل نشوید. هنگامی میتوانید بر خود ببخشید که …

Read More »