Tag Archives: ضربان نبض

سرعت قلب و کاهش آن در تمرینات ورزشی

سرعت قلب

یکی از بهترین روشهای شناخته شده در کاهش سرعت قلب در حین استراحت، این است که آن را وادار کنیم در طی مدتهای کوتاه اجرای تمرینات، سریعتر از قبل تپش کند. این تلاش موجب تقویت قلب می شود و بنابر این قلب می تواند در سرعتهای کمتر با کارآیی بیشتری به اجرای عملیات خویش بپردازد. …

Read More »