Tag Archives: انسان خودکارامد

خودکارآمدی چیست و انسان خودکارآمد چه ویژگی هایی دارد؟

خودکارآمدی

مفهوم خودکارآمدی بر تحقیق مدون طولانی و نظریه پردازی راجع به اهمیت انتظارهای مردم مبنی بر این که آنان می توانند با موقعیت های سخت کنار آیند، مبتنی است. بیشتر دانش ما راجع به فرایند و رشد خود کارآمدی از پژوهش آلبرت باندورا برمی آید. خود کارآمدی تأثیر مهمی بر شناخت ها، انگیزش و حالت …

Read More »