Tag Archives: افراد شوخ طبع

شوخ طبعی مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات

شوخ طبعی

سال هاست که روانشناسان به ارزش شوخ طبعی به عنوان مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات پی برده اند. فروید شوخ طبع بودن را به عنوان بهترین مکانیسم دفاعی توصیف کرد. ما در مجله اینترنتی برفانک بیشتر درمورد شوخ طبعی مهارتی برای کنار آمدن با مشکلات صحبت خواهیم کرد. به عقیدهٔ فروید، شوخ طبعی«موهبتی ارزشمند …

Read More »