Tag Archives: آنفلوانزا و زمستان

بیماری آنفلوانزا و چند روش مقابله

بیماری آنفلوانزا

آیا حس می کنید که کامیونی چندین بار از روی شما رد شده؟ آیا آن قدر بیمارید که فکر می کنید هرلحظه ممکن است جان بدهید؟ یا بهتر بگویم، آیا آن قدر بیمارید که می ترسید زنده بمانید؟! اگر در سر خود تپش احساسی می کنید، عضلاتتان دردناکند و پیشانی اتان مثل کوره میسوزد، احتمالاً …

Read More »