Tag Archives: گفتار در خواب

اختلالات تکلم در کودکان و دلایل آن

اختلالات تکلم

تکلم و زبان از شمار بی نهایت ویژگیهای خاص و توانائیهای انسان است که باعث نفوذ و اثر وی در دنیای داد و ستدهای متقابل می شود. تکلم و زبان از ابزارهای مهم دریافت انسان از پدیده های جهان هستی و اطراف وی بشمار میآید و نیز وسیله ای است که باعث انتقال تفکرات، احساسات …

Read More »