Tag Archives: کمک های اولیه

تنفس مصنوعی و دستوالعمل اجرای صحیح آن

تنفس مصنوعی

در اکثر حوادث مانند غرق شدن، خفگی براثر گازهای سمی و نیز در موارد ضعف و بیحالی شدید ممکن است برای عادی کردن وضع تنفس به تنفس مصنوعی متوسل شویم.مهم است این عمل با روش صحیح آن انجام گیرد.شما در این مطلب از مجله برفانک با دستورالعمل صحیح تنفس مصنوعی آشنا می شوید. سه روش …

Read More »