Tag Archives: پیروی از دیگران

خطر کردن را از کودکتان نگیرید

خطر کردن

شما با دلسرد کردن بچه ها از خطر کردن ، از نظر روحی ارضا می شوید. به خاطر داشته باشید، رفتارهایی که به طور مکرر از خود نشان می دهید مسلماً از نظر روحی شما را ارضا می کند. رفتارهایی که سبب می شود، بچه ها از ناشناخته ها دوری جویند و در مقابل تغییر …

Read More »