Tag Archives: عادات غذایی

رژیم غذایی و گروه خونی افراد با هم ارتباط دارند

رژیم غذایی

نوع تغذیه و رژیم غذایی نیز مانند سایر مسائل در افراد، متفاوت است و هرکسی بنابر ذائقه و سلیقه، نوع خاصی از غذا را می پسندد و نسبت به بعضی غذاها حساس و از ان اجتناب می کند.   با توجه به تحقیقات انجام شده، عادات و رژیم غذایی هر فرد با گروه خونی او …

Read More »