Tag Archives: شریان کاروتید

ضربان نبض فقط تپش قلب را نشان نمیدهد

ضربان نبض

ضربان نبض موجی است که از قلب شروع می شود. هر بار که قلب تپش می کند، نبض در سرتاسر سیستم سرخرگی به حرکت درمی آید. نبض عبارتست از تغییر در حالت سرخرگی در انتهای هر ضربان قلبی یعنی در نقطه ای که وجود تغییرات را احساس می کنید در اکثر افراد، زمانی می توان …

Read More »