Tag Archives: سوگ در کودکان

واکنش کودکان به مرگ والدین و خانواده

واکنش کودکان به مرگ

واکنش کودکان به مرگ و فقدان تا حدودی به سن و درک آنها از آنچه روی داده و میزان نزدیکی آنان با متوفی، منوط است.ما در مجله اینترنتی برفانک در مورد واکنش کودکان به مرگ بیشتر توضیح خواهیم داد.   واکنش کودکان به مرگ:     کودکان زیر پنج سال معتقدند که مرگ برگشت پذیر …

Read More »