Tag Archives: حاملگی

سلامت روان در بارداری و اهمیت آن

سلامت روان در بارداری

حاملگی یکی از دورانهای با اهمیت زندگی است؛ زیرا زن از یک سو احساس مفید بودن می کند و از جهت دیگر با تغییرات جسمی و روانی مواجه می شود که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. چه بسا، تغییرات خفیف این دوران، بیماری های شدید روانی را به دنبال داشته باشد؛ زیرا …

Read More »