Tag Archives: اکتومرف

تیپ بدنی و ارتباط آن با ورزش

تیپ بدنی

بسیاری از مربیان تمرینات و ورزشهای جسمانی بدون توجه به تیپ بدنی ورزشکار فقط زمانی خشنود و راضی می شوند که در انتهای تمرینات شدید از پای درآمدن ورزشکاران، دیگر توان و نیروی صحبت کردن را نداشته باشند. این نوع مربیان، از یک نوع غمزدگی و پریشانی که در حقیقت شور و شوق برای انجام کار …

Read More »